ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 28 16 44 103 23 126 125 19 144 90 9 99 34 4 38 380 71 451
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 28 28 103 103 125 125 90 90 34 34 380 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 14 60 60 71 71 56 56 23 23 224 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 5 22 22 24 24 19 19 9 9 79 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 9 21 21 30 30 15 15 2 2 77 77
สหวิทยาการ 16 16 23 23 19 19 9 9 4 4 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 16 16 18 18 18 18 9 9 4 4 65 65
รวมทั้งหมด 28 16 44 103 23 126 125 19 144 90 9 99 34 4 38 380 71 451