ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 77 103 74 199 273 55 418 473 49 374 423 14 147 161 24 24 218 1,239 1,457
บริหารธุรกิจ 26 44 70 61 127 188 43 238 281 32 166 198 8 55 63 23 23 170 653 823
ปวส.การจัดการ 10 10 32 32 23 23 21 21 3 3 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 12 12 9 9 5 5 2 2 33 33
ปวส.การตลาด 11 11 17 17 11 11 6 6 3 3 48 48
บธ.บ.การจัดการ 14 14 61 61 131 131 85 85 23 23 23 23 337 337
บธ.บ.การตลาด 13 13 29 29 52 52 42 42 17 17 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 17 37 37 55 55 39 39 15 15 163 163
บัญชี 14 14 13 49 62 12 129 141 17 145 162 6 72 78 1 1 48 410 458
ปวส.การบัญชี 13 13 12 12 17 17 6 6 48 48
บช.บ.การบัญชี 14 14 49 49 129 129 145 145 72 72 1 1 410 410
ศิลปศาสตร์ 19 19 23 23 51 51 63 63 20 20 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 14 14 32 32 43 43 11 11 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 9 9 19 19 20 20 9 9 62 62
รวมทั้งหมด 26 77 103 74 199 273 55 418 473 49 374 423 14 147 161 24 24 218 1,239 1,457