ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 39 49 14 148 162 16 151 167 11 110 2 123 4 57 7 68 5 2 7 55 510 11 576
พืชศาสตร์ 17 17 4 48 52 4 55 59 4 42 2 48 1 19 3 23 5 5 13 186 5 204
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 4 4 1 1 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 14 14 17 17 10 10 1 1 2 2 50 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 34 34 38 38 32 32 18 18 3 3 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 9 14 23 8 71 79 10 68 78 6 49 55 3 25 28 36 227 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 5 5 8 8 4 4 3 3 23 23
ปวส.ประมง 6 6 3 3 2 2 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 6 51 51 48 48 41 41 21 21 167 167
วท.บ.ประมง 8 8 20 20 20 20 8 8 4 4 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 1 8 9 2 29 31 2 28 30 1 19 20 13 4 17 2 2 6 97 6 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 28 28 26 26 19 19 12 12 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 10 39 49 14 148 162 16 151 167 11 110 2 123 4 57 7 68 5 2 7 55 510 11 576