ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 39 49 14 148 162 16 151 167 11 110 2 123 4 57 7 68 5 2 7 55 510 11 576
พืชศาสตร์ 17 17 4 48 52 4 55 59 4 42 2 48 1 19 3 23 5 5 13 186 5 204
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 4 4 1 1 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 34 34 38 38 32 32 18 18 3 3 136 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 14 14 17 17 10 10 1 1 2 2 50 50
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 9 14 23 8 71 79 10 68 78 6 49 55 3 25 28 36 227 263
ปวส.ประมง 6 6 3 3 2 2 2 2 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 5 5 8 8 4 4 3 3 23 23
วท.บ.ประมง 8 8 20 20 20 20 8 8 4 4 60 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 6 51 51 48 48 41 41 21 21 167 167
อุตสาหกรรมเกษตร 1 8 9 2 29 31 2 28 30 1 19 20 13 4 17 2 2 6 97 6 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 28 28 26 26 19 19 12 12 93 93
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 10 39 49 14 148 162 16 151 167 11 110 2 123 4 57 7 68 5 2 7 55 510 11 576