ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 149 149 1 438 439 360 360 144 144 17 17 1 1,108 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 22 22 43 43 38 38 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 32 32 31 31 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 13 13 11 11 7 7 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 20 20 128 128 168 168 55 55 8 8 379 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 98 98 143 143 42 42 8 8 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 20 20 21 21 12 12 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 1 1 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 56 56 1 147 148 57 57 14 14 1 1 1 275 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 56 56 147 147 57 57 14 14 1 1 275 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 100 100 72 72 28 28 2 2 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 11 11 25 25 19 19 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 89 89 47 47 9 9 1 1 175 175
รวมทั้งหมด 149 149 1 438 439 360 360 144 144 17 17 1 1,108 1,109