ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 197 254 451 213 604 817 136 502 638 50 237 287 20 42 62 1 1 616 1,640 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 51 58 109 55 132 187 53 64 117 9 66 75 3 10 13 171 330 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 25 25 3 3 2 2 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 112 112 33 33 15 15 7 7 223 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 20 20 31 31 51 51 3 3 107 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 96 140 62 191 253 39 258 297 26 98 124 15 20 35 1 1 186 664 850
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 21 21 7 7 3 3 1 1 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 26 26 9 9 1 1 4 4 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 55 55 40 40 12 12 2 2 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 79 79 105 105 46 46 7 7 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 37 37 49 49 11 11 2 2 106 106
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 20 20 64 64 29 29 9 9 1 1 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 51 98 42 160 202 12 74 86 4 22 26 3 3 105 310 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 42 42 12 12 4 4 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 51 160 160 74 74 22 22 3 3 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 49 104 54 121 175 32 106 138 11 51 62 2 9 11 154 336 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 24 24 19 19 9 9 2 2 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 24 24 30 30 13 13 2 2 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 114 114 91 91 31 31 2 2 285 285
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 7 7 15 15 20 20 7 7 51 51
รวมทั้งหมด 197 254 451 213 604 817 136 502 638 50 237 287 20 42 62 1 1 616 1,640 2,256