ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 197 254 451 213 604 817 136 502 638 50 237 287 20 42 62 1 1 616 1,640 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 9 47 47 110 110 100 100 19 19 1 1 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 20 20 64 64 29 29 9 9 1 1 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 7 7 15 15 20 20 7 7 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 20 20 31 31 51 51 3 3 107 107
วิศวกรรมเครื่องกล 51 56 107 55 112 167 53 33 86 9 15 24 3 7 10 171 223 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 25 25 3 3 2 2 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 112 112 33 33 15 15 7 7 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 91 135 62 171 233 39 194 233 26 69 95 15 11 26 186 536 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 21 21 7 7 3 3 1 1 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 26 26 9 9 1 1 4 4 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 79 79 105 105 46 46 7 7 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 55 55 40 40 12 12 2 2 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 7 37 37 49 49 11 11 2 2 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 51 98 42 160 202 12 74 86 4 22 26 3 3 105 310 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 47 47 42 42 12 12 4 4 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 51 160 160 74 74 22 22 3 3 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 47 102 54 114 168 32 91 123 11 31 42 2 2 4 154 285 439
ปวส.ช่างโลหะ 24 24 30 30 13 13 2 2 69 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 24 24 19 19 9 9 2 2 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 114 114 91 91 31 31 2 2 285 285
รวมทั้งหมด 197 254 451 213 604 817 136 502 638 50 237 287 20 42 62 1 1 616 1,640 2,256