ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 56 161 161 275 275 171 171 77 77 740 740
บริหารธุรกิจ 45 45 107 107 139 139 78 78 27 27 396 396
บธ.บ.การจัดการ 22 22 62 62 81 81 30 30 9 9 204 204
บธ.บ.การตลาด 11 11 14 14 16 16 15 15 3 3 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 31 31 42 42 33 33 15 15 133 133
บัญชี 11 11 44 44 121 121 64 64 34 34 274 274
บช.บ.การบัญชี 11 11 44 44 121 121 64 64 34 34 274 274
ศิลปศาสตร์ 10 10 15 15 29 29 16 16 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 15 15 29 29 16 16 70 70
รวมทั้งหมด 56 56 161 161 275 275 171 171 77 77 740 740