ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2 27 29 12 160 172 17 100 117 3 68 2 73 2 34 5 41 36 389 7 432
พืชศาสตร์ 7 7 4 58 62 8 35 43 1 19 20 1 11 12 14 130 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2 1 1 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 6 6 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 7 58 58 35 35 19 19 11 11 130 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 4 7 14 21 5 18 23 2 17 19 1 15 16 17 66 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 7 7 5 5 2 2 1 1 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 14 14 18 18 17 17 15 15 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 7 34 34 18 18 13 13 4 4 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 9 9 1 1 1 1 1 1 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 5 25 25 16 16 10 10 3 3 59 59
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 1 38 39 4 22 26 11 1 12 2 1 3 5 80 2 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 6 31 31 15 15 9 9 2 2 63 63
วท.บ.ประมง 1 1 7 7 7 7 2 2 17 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 16 16 7 7 8 1 9 2 4 6 37 5 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 16 16 7 7 8 8 2 2 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 2 27 29 12 160 172 17 100 117 3 68 2 73 2 34 5 41 36 389 7 432