ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 352 357 50 1,398 1,448 29 1,512 1,541 8 1,056 7 1,071 6 360 16 382 4 4 98 4,682 23 4,803
บริหารธุรกิจ 4 264 268 26 949 975 10 973 983 4 627 7 638 202 16 218 4 4 44 3,019 23 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 4 24 24 10 10 4 4 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 75 75 67 67 52 52 15 15 237 237
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 23 23 119 119 174 174 124 124 33 33 473 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 97 97 262 262 192 192 58 58 20 20 629 629
บธ.บ.การจัดการ 69 69 280 280 273 273 168 168 30 30 3 3 823 823
บธ.บ.การตลาด 47 47 213 213 267 267 225 225 104 104 1 1 857 857
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 7 16 16 23 23
บัญชี 1 66 67 24 299 323 19 351 370 4 242 246 6 76 82 54 1,034 1,088
ปวส.การบัญชี 1 1 24 24 19 19 4 4 6 6 54 54
บช.บ.การบัญชี 66 66 299 299 351 351 242 242 76 76 1,034 1,034
เรียนรวม 1 1 3 3 11 11 15 15
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 22 22 150 150 187 187 184 184 71 71 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 108 108 131 131 106 106 42 42 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 42 42 56 56 78 78 29 29 210 210
รวมทั้งหมด 5 352 357 50 1,398 1,448 29 1,512 1,541 8 1,056 7 1,071 6 360 16 382 4 4 98 4,682 23 4,803