ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 2 30 45 26 71 26 41 67 11 19 30 7 4 11 117 92 209
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 35 15 50 13 23 36 8 8 2 2 4 73 48 121
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 35 35 13 13 2 2 73 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 15 15 23 23 8 8 2 2 48 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 2 7 10 9 19 13 12 25 11 8 19 5 2 7 44 33 77
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 10 10 13 13 11 11 5 5 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 9 9 12 12 8 8 2 2 33 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
รวมทั้งหมด 28 2 30 45 26 71 26 41 67 11 19 30 7 4 11 117 92 209