ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 33 1 70 45 190 235 54 220 274 22 118 1 141 8 50 58 4 3 7 169 614 2 785
พืชศาสตร์ 10 8 18 9 52 61 9 57 66 5 34 39 3 18 21 1 1 2 37 170 207
ปวส.พืชศาสตร์ 10 10 9 9 9 9 5 5 3 3 1 1 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 52 52 57 57 34 34 18 18 1 1 170 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 4 4 22 22 13 13 13 13 4 4 56 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 22 22 13 13 13 13 4 4 56 56
สัตวศาสตร์และประมง 15 9 24 23 77 100 18 84 102 10 50 60 5 21 26 71 241 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 12 12 10 10 13 13 6 6 2 2 43 43
ปวส.ประมง 3 3 13 13 5 5 4 4 3 3 28 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 45 45 66 66 39 39 19 19 176 176
วท.บ.ประมง 2 2 32 32 18 18 11 11 2 2 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 11 12 1 24 13 39 52 27 66 93 7 21 1 29 7 7 2 2 58 147 2 207
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 13 13 24 24 6 6 54 54
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 18 18 21 21 9 9 5 5 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 9 9 21 21 45 45 12 12 2 2 2 2 91 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 36 33 1 70 45 190 235 54 220 274 22 118 1 141 8 50 58 4 3 7 169 614 2 785