ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 355 360 50 1,394 1,444 29 1,512 1,541 8 1,056 7 1,071 6 361 16 383 5 5 98 4,683 23 4,804
บริหารธุรกิจ 4 267 271 26 945 971 10 973 983 4 627 7 638 203 16 219 5 5 44 3,020 23 3,087
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 4 4 24 24 10 10 4 4 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 75 75 67 67 52 52 15 15 237 237
บธ.บ.การจัดการ 69 69 280 280 273 273 168 168 30 30 3 3 823 823
บธ.บ.การตลาด 50 50 209 209 267 267 225 225 105 105 2 2 858 858
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 23 23 119 119 174 174 124 124 33 33 473 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 97 97 262 262 192 192 58 58 20 20 629 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 7 7 16 16 23 23
บัญชี 1 66 67 24 299 323 19 351 370 4 242 246 6 76 82 54 1,034 1,088
ปวส.การบัญชี 1 1 24 24 19 19 4 4 6 6 54 54
บช.บ.การบัญชี 66 66 299 299 351 351 242 242 76 76 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 3 3 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 3 3 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 22 22 150 150 187 187 184 184 71 71 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 108 108 131 131 106 106 42 42 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 42 42 56 56 78 78 29 29 210 210
รวมทั้งหมด 5 355 360 50 1,394 1,444 29 1,512 1,541 8 1,056 7 1,071 6 361 16 383 5 5 98 4,683 23 4,804