ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 41 407 448 139 1,333 1,472 128 1,271 1,399 100 536 12 648 35 149 24 208 65 65 508 3,696 36 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 10 92 102 39 294 333 14 308 322 10 138 11 159 2 33 7 42 75 865 18 958
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 13 38 38 48 48 22 22 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 38 38 25 25 11 11 4 4 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 156 156 175 175 97 97 29 29 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 52 52 59 59 8 8 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 7 7 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 145 168 56 499 555 57 475 532 46 181 1 228 23 56 17 96 64 64 269 1,356 18 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 19 19 33 33 36 36 20 20 7 7 64 64 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 20 20 31 31 2 2 3 3 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 172 172 141 141 36 36 3 3 419 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 110 110 152 152 90 90 43 43 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 20 111 111 71 71 26 26 3 3 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 86 86 80 80 27 27 4 4 216 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 17 17 18 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 58 58 252 252 203 203 93 93 36 36 642 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 43 43 59 59 37 37 4 4 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 6 46 46 43 43 16 16 9 9 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 43 163 163 101 101 40 40 23 23 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 112 120 44 288 332 57 285 342 44 124 168 10 24 34 1 1 164 833 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 15 15 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 25 25 18 18 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 40 40 134 134 93 93 23 23 1 1 291 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 114 114 107 107 66 66 19 19 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 21 21 39 39 27 27 2 2 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
รวมทั้งหมด 41 407 448 139 1,333 1,472 128 1,271 1,399 100 536 12 648 35 149 24 208 65 65 508 3,696 36 4,240