ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 26 13 39 97 23 120 133 19 152 87 9 96 37 4 41 380 68 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 26 26 97 97 133 133 87 87 37 37 380 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 15 15 55 55 76 76 53 53 25 25 224 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 5 19 19 27 27 18 18 10 10 79 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 23 23 30 30 16 16 2 2 77 77
สหวิทยาการ 13 13 23 23 19 19 9 9 4 4 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 13 18 18 18 18 9 9 4 4 62 62
รวมทั้งหมด 26 13 39 97 23 120 133 19 152 87 9 96 37 4 41 380 68 448