ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 116 120 46 330 376 37 341 378 17 249 266 12 121 133 116 1,157 1,273
บริหารธุรกิจ 3 72 75 35 185 220 30 164 194 12 103 115 2 43 45 82 567 649
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 6 6 1 1 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 26 26 15 15 6 6 1 1 51 51
บธ.บ.การตลาด 21 21 58 58 28 28 15 15 5 5 127 127
บธ.บ.การจัดการ 30 30 70 70 70 70 29 29 17 17 216 216
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 21 57 57 66 66 59 59 21 21 224 224
บัญชี 1 23 24 11 90 101 7 115 122 5 91 96 10 49 59 34 368 402
ปวส.การบัญชี 1 1 11 11 7 7 5 5 10 10 34 34
บช.บ.การบัญชี 23 23 90 90 115 115 91 91 49 49 368 368
ศิลปศาสตร์ 21 21 55 55 62 62 55 55 29 29 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 18 18 29 29 21 21 9 9 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 37 37 33 33 34 34 20 20 135 135
รวมทั้งหมด 4 116 120 46 330 376 37 341 378 17 249 266 12 121 133 116 1,157 1,273