ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 196 254 450 196 574 770 132 458 590 50 235 285 20 42 62 1 1 594 1,564 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 9 45 45 106 106 103 103 19 19 1 1 283 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 19 19 63 63 30 30 9 9 1 1 127 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 7 7 15 15 20 20 7 7 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 19 19 28 28 53 53 3 3 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 51 56 107 55 107 162 52 32 84 9 15 24 3 7 10 170 217 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 24 24 3 3 2 2 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 56 107 107 32 32 15 15 7 7 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 91 135 62 160 222 39 185 224 26 66 92 15 11 26 186 513 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 28 21 21 7 7 3 3 1 1 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 23 23 22 22 10 10 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 26 26 9 9 1 1 4 4 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 73 73 97 97 43 43 7 7 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 54 54 40 40 12 12 2 2 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 33 33 48 48 11 11 2 2 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 51 97 35 157 192 11 72 83 4 22 26 3 3 96 305 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 46 46 35 35 11 11 4 4 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 51 157 157 72 72 22 22 3 3 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 47 102 44 105 149 30 63 93 11 29 40 2 2 4 142 246 388
ปวส.ช่างโลหะ 24 24 25 25 12 12 2 2 63 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 19 19 18 18 9 9 2 2 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 105 105 63 63 29 29 2 2 246 246
รวมทั้งหมด 196 254 450 196 574 770 132 458 590 50 235 285 20 42 62 1 1 594 1,564 2,158