ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 56 158 158 232 232 161 161 75 75 682 682
บริหารธุรกิจ 45 45 106 106 133 133 75 75 27 27 386 386
บธ.บ.การจัดการ 22 22 62 62 80 80 29 29 9 9 202 202
บธ.บ.การตลาด 11 11 14 14 15 15 15 15 3 3 58 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 30 30 38 38 31 31 15 15 126 126
บัญชี 11 11 42 42 84 84 57 57 32 32 226 226
บช.บ.การบัญชี 11 11 42 42 84 84 57 57 32 32 226 226
ศิลปศาสตร์ 10 10 15 15 29 29 16 16 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 15 15 29 29 16 16 70 70
รวมทั้งหมด 56 56 158 158 232 232 161 161 75 75 682 682