ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 2 30 43 23 66 21 27 48 7 13 20 6 2 8 105 67 172
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 35 13 48 13 15 28 7 7 2 2 4 73 37 110
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 35 35 13 13 2 2 73 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 13 13 15 15 7 7 2 2 37 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 2 7 8 8 16 8 6 14 7 3 10 4 4 32 19 51
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 8 8 8 8 7 7 4 4 32 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 8 8 6 6 3 3 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
รวมทั้งหมด 28 2 30 43 23 66 21 27 48 7 13 20 6 2 8 105 67 172