ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 33 1 70 45 188 233 54 216 270 22 118 1 141 8 50 58 4 3 7 169 608 2 779
พืชศาสตร์ 10 8 18 9 51 60 9 56 65 5 34 39 3 18 21 1 1 2 37 168 205
ปวส.พืชศาสตร์ 10 10 9 9 9 9 5 5 3 3 1 1 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 51 51 56 56 34 34 18 18 1 1 168 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 4 4 22 22 12 12 13 13 4 4 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 22 22 12 12 13 13 4 4 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 15 9 24 23 77 100 18 84 102 10 50 60 5 21 26 71 241 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 12 12 10 10 13 13 6 6 2 2 43 43
ปวส.ประมง 3 3 13 13 5 5 4 4 3 3 28 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 45 45 66 66 39 39 19 19 176 176
วท.บ.ประมง 2 2 32 32 18 18 11 11 2 2 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 11 12 1 24 13 38 51 27 64 91 7 21 1 29 7 7 2 2 58 144 2 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 13 13 24 24 6 6 54 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 18 18 20 20 9 9 5 5 55 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 9 9 20 20 44 44 12 12 2 2 2 2 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 36 33 1 70 45 188 233 54 216 270 22 118 1 141 8 50 58 4 3 7 169 608 2 779