ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 41 409 450 137 1,271 1,408 125 1,204 1,329 100 516 15 631 35 149 27 211 65 65 503 3,549 42 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 31 141 141 177 177 93 93 10 10 452 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 40 40 60 60 39 39 4 4 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 78 78 79 79 26 26 4 4 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 22 22 37 37 28 28 2 2 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 10 92 102 39 275 314 14 286 300 10 127 11 148 2 33 7 42 75 813 18 906
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 13 38 38 45 45 22 22 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 152 152 163 163 88 88 29 29 480 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 43 43 53 53 6 6 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 37 37 24 24 11 11 4 4 104 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 7 7 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 128 151 55 403 458 57 381 438 46 152 4 202 23 52 20 95 64 64 268 1,116 24 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 19 19 32 32 36 36 20 20 7 7 64 64 178 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 106 106 148 148 88 88 43 43 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 69 69 170 170 134 134 36 36 3 3 412 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 20 20 30 30 2 2 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 20 107 107 69 69 26 26 3 3 225 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 20 20 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 49 49 199 199 139 139 56 56 31 31 474 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 6 46 46 43 43 16 16 9 9 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 43 153 153 96 96 40 40 22 22 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 109 117 43 253 296 54 221 275 44 88 132 10 23 33 1 1 160 694 854
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 17 17 12 12 11 11 1 1 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 25 25 18 18 3 3 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 109 109 98 98 64 64 20 20 359 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 40 40 125 125 77 77 16 16 1 1 259 259
รวมทั้งหมด 41 409 450 137 1,271 1,408 125 1,204 1,329 100 516 15 631 35 149 27 211 65 65 503 3,549 42 4,094