ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 41 409 450 137 1,271 1,408 125 1,204 1,329 100 516 15 631 35 149 27 211 65 65 503 3,549 42 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 10 92 102 39 275 314 14 286 300 10 127 11 148 2 33 7 42 75 813 18 906
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 13 38 38 45 45 22 22 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 37 37 24 24 11 11 4 4 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 152 152 163 163 88 88 29 29 480 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 43 43 53 53 6 6 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 7 7 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 147 170 55 482 537 57 461 518 46 178 4 228 23 56 20 99 64 64 268 1,324 24 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 25 25 16 16 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 14 14 4 4 1 1 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 19 19 32 32 36 36 20 20 7 7 64 64 178 178
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 20 20 30 30 2 2 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 69 69 170 170 134 134 36 36 3 3 412 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 106 106 148 148 88 88 43 43 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 20 107 107 69 69 26 26 3 3 225 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 78 78 79 79 26 26 4 4 206 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 20 20 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 58 58 239 239 199 199 95 95 35 35 626 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 40 40 60 60 39 39 4 4 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 6 46 46 43 43 16 16 9 9 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 43 153 153 96 96 40 40 22 22 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 112 120 43 275 318 54 258 312 44 116 160 10 25 35 1 1 160 786 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 17 17 12 12 11 11 1 1 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 25 25 18 18 3 3 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 40 40 125 125 77 77 16 16 1 1 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 109 109 98 98 64 64 20 20 359 359
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 22 22 37 37 28 28 2 2 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 8 8 2 2 76 76
รวมทั้งหมด 41 409 450 137 1,271 1,408 125 1,204 1,329 100 516 15 631 35 149 27 211 65 65 503 3,549 42 4,094