ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 125 125 444 444 628 628 505 505 109 6 115 2 2 1,813 6 1,819
การออกแบบ 60 60 166 166 198 198 179 179 62 6 68 665 6 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 26 26 71 71 72 72 54 54 36 36 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 10 10 33 33 54 54 79 79 17 17 193 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 24 62 62 72 72 46 46 9 9 213 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 24 24 104 104 98 98 44 44 5 5 2 2 277 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 19 19 77 77 63 63 30 30 4 4 2 2 195 195
ทล.บ.เซรามิก 5 5 27 27 35 35 14 14 1 1 82 82
ศิลปกรรม 25 25 81 81 145 145 106 106 13 13 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 25 25 81 81 145 145 106 106 13 13 370 370
สถาปัตยกรรม 16 16 93 93 187 187 176 176 29 29 501 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 10 10 9 9 21 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 5 30 30 65 65 67 67 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 9 53 53 113 113 109 109 14 14 298 298
รวมทั้งหมด 125 125 444 444 628 628 505 505 109 6 115 2 2 1,813 6 1,819