ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20 47 67 74 189 263 55 380 435 49 346 395 14 135 149 23 23 212 1,120 1,332
บริหารธุรกิจ 20 31 51 61 127 188 43 234 277 32 164 196 8 55 63 22 22 164 633 797
ปวส.การจัดการ 7 7 32 32 23 23 21 21 3 3 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 12 12 9 9 5 5 2 2 32 32
ปวส.การตลาด 9 9 17 17 11 11 6 6 3 3 46 46
บธ.บ.การจัดการ 10 10 61 61 127 127 83 83 23 23 22 22 326 326
บธ.บ.การตลาด 9 9 29 29 52 52 42 42 17 17 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 37 37 55 55 39 39 15 15 158 158
บัญชี 5 5 13 40 53 12 100 112 17 122 139 6 60 66 1 1 48 328 376
ปวส.การบัญชี 13 13 12 12 17 17 6 6 48 48
บช.บ.การบัญชี 5 5 40 40 100 100 122 122 60 60 1 1 328 328
ศิลปศาสตร์ 11 11 22 22 46 46 60 60 20 20 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 13 13 27 27 40 40 11 11 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 9 9 19 19 20 20 9 9 60 60
รวมทั้งหมด 20 47 67 74 189 263 55 380 435 49 346 395 14 135 149 23 23 212 1,120 1,332