ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 34 43 14 132 146 16 136 152 11 105 2 118 4 58 9 71 26 26 54 491 11 556
พืชศาสตร์ 15 15 4 47 51 4 52 56 4 40 2 46 1 19 3 23 7 7 13 180 5 198
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 4 4 1 1 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 14 14 14 14 8 8 1 1 4 4 46 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 10 10 33 33 38 38 32 32 18 18 3 3 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 8 13 21 8 66 74 10 66 76 6 46 52 3 26 29 35 217 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 5 5 8 8 4 4 3 3 22 22
ปวส.ประมง 6 6 3 3 2 2 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 46 46 47 47 38 38 22 22 158 158
วท.บ.ประมง 8 8 20 20 19 19 8 8 4 4 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 2 19 21 2 18 20 1 19 20 13 6 19 19 19 6 94 6 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 18 18 16 16 19 19 12 12 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 19 19 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 9 34 43 14 132 146 16 136 152 11 105 2 118 4 58 9 71 26 26 54 491 11 556