ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 14 27 33 70 103 32 54 86 15 17 32 3 4 7 96 159 255
วิศวกรรมเครื่องกล 5 4 9 12 26 38 11 15 26 5 5 10 1 1 2 34 51 85
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 8 8 7 7 5 5 1 1 26 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 4 4 26 26 15 15 5 5 1 1 51 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 4 9 14 24 38 17 24 41 6 7 13 2 2 4 44 61 105
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 14 14 17 17 6 6 2 2 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 24 24 24 24 7 7 2 2 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 6 9 7 20 27 4 15 19 4 5 9 1 1 18 47 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 7 7 4 4 4 4 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 20 20 15 15 5 5 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 13 14 27 33 70 103 32 54 86 15 17 32 3 4 7 96 159 255