ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 109 109 425 425 315 315 120 120 14 14 292 292 1,275 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 19 19 43 43 28 28 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 11 11 13 13 7 7 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8 8 30 30 21 21 59 59
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 135 135 146 146 54 54 8 8 195 195 553 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 12 12 102 102 129 129 44 44 8 8 102 102 397 397
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 23 23 13 13 9 9 36 36 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 7 7 4 4 1 1 57 57 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 55 55 167 167 59 59 14 14 3 3 52 52 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 55 55 167 167 59 59 14 14 3 3 52 52 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 104 104 67 67 24 24 3 3 45 45 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 89 89 45 45 8 8 1 1 45 45 217 217
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 15 15 22 22 16 16 2 2 63 63
รวมทั้งหมด 109 109 425 425 315 315 120 120 14 14 292 292 1,275 1,275