ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 77 78 11 251 262 6 277 283 213 213 92 92 377 377 18 1,287 1,305
บริหารธุรกิจ 1 53 54 9 152 161 6 125 131 77 77 26 26 194 194 16 627 643
ปวส.การจัดการ 2 2 1 1 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 7 7 5 5 13 13
บธ.บ.การจัดการ 22 22 50 50 43 43 20 20 14 14 71 71 220 220
บธ.บ.การตลาด 15 15 54 54 29 29 11 11 4 4 60 60 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 48 48 53 53 46 46 8 8 63 63 234 234
บัญชี 11 11 2 59 61 103 103 86 86 45 45 131 131 2 435 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 11 11 59 59 103 103 86 86 45 45 131 131 435 435
ศิลปศาสตร์ 13 13 40 40 49 49 50 50 21 21 52 52 225 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 14 14 23 23 22 22 7 7 15 15 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 7 26 26 26 26 28 28 14 14 37 37 138 138
รวมทั้งหมด 1 77 78 11 251 262 6 277 283 213 213 92 92 377 377 18 1,287 1,305