ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 87 149 236 188 554 742 60 444 504 29 210 239 10 37 47 344 498 842 718 1,892 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 38 38 91 91 96 96 16 16 101 101 349 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 49 49 26 26 6 6 43 43 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 6 6 15 15 19 19 7 7 16 16 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 27 27 51 51 3 3 42 42 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 15 21 36 62 127 189 17 39 56 8 16 24 1 7 8 74 64 138 177 274 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 34 34 6 6 7 7 34 34 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 28 28 11 11 1 1 1 1 40 40 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 21 21 127 127 39 39 16 16 7 7 64 64 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 22 55 77 53 151 204 22 171 193 15 45 60 7 11 18 133 201 334 252 634 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 26 26 3 3 1 1 35 35 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 12 12 11 11 13 13 5 5 65 65 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 15 15 8 8 2 2 1 1 33 33 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 65 65 99 99 30 30 8 8 103 103 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 54 54 37 37 13 13 1 1 51 51 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 32 32 35 35 2 2 2 2 47 47 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 23 41 64 36 149 185 5 64 69 2 21 23 77 76 153 143 351 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 23 23 36 36 5 5 2 2 77 77 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 41 149 149 64 64 21 21 76 76 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 25 52 37 89 126 16 79 95 4 32 36 2 3 5 60 56 116 146 284 430
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 16 16 8 8 2 2 23 23 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 9 21 21 8 8 2 2 2 2 37 37 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 89 89 79 79 32 32 3 3 56 56 284 284
รวมทั้งหมด 87 149 236 188 554 742 60 444 504 29 210 239 10 37 47 344 498 842 718 1,892 2,610