ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 87 149 236 188 554 742 60 444 504 29 210 239 10 37 47 344 498 842 718 1,892 2,610
วิศวกรรมเครื่องกล 15 21 36 62 137 199 17 66 83 8 67 75 1 10 11 74 106 180 177 407 584
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 34 34 6 6 7 7 34 34 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 28 28 11 11 1 1 1 1 40 40 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 27 27 51 51 3 3 42 42 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 21 21 127 127 39 39 16 16 7 7 64 64 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 22 60 82 53 173 226 22 220 242 15 71 86 7 17 24 133 244 377 252 785 1,037
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 26 26 3 3 1 1 35 35 79 79
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 15 15 8 8 2 2 1 1 33 33 65 65
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 12 12 11 11 13 13 5 5 65 65 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 49 49 26 26 6 6 43 43 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 54 54 37 37 13 13 1 1 51 51 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 65 65 99 99 30 30 8 8 103 103 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 32 32 35 35 2 2 2 2 47 47 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 23 41 64 36 149 185 5 64 69 2 21 23 77 76 153 143 351 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 23 23 36 36 5 5 2 2 77 77 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 41 149 149 64 64 21 21 76 76 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 54 37 95 132 16 94 110 4 51 55 2 10 12 60 72 132 146 349 495
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 9 21 21 8 8 2 2 2 2 37 37 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 16 16 8 8 2 2 23 23 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 6 6 15 15 19 19 7 7 16 16 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 89 89 79 79 32 32 3 3 56 56 284 284
รวมทั้งหมด 87 149 236 188 554 742 60 444 504 29 210 239 10 37 47 344 498 842 718 1,892 2,610