ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 7 12 12 32 32 16 16 4 4 16 16 87 87
การออกแบบ 7 7 12 12 32 32 16 16 4 4 16 16 87 87
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 7 7 12 12 32 32 16 16 4 4 16 16 87 87
รวมทั้งหมด 7 7 12 12 32 32 16 16 4 4 16 16 87 87