ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2 31 33 10 142 152 11 99 110 8 67 2 77 1 30 3 34 5 32 37 37 401 5 443
พืชศาสตร์ 1 15 16 8 61 69 7 43 50 2 28 30 19 19 18 166 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7 2 2 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 15 15 61 61 43 43 28 28 19 19 166 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 5 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 5 5
วิทยาศาสตร์ 3 3 28 28 18 18 12 12 4 4 25 25 90 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 8 8 2 2 1 1 1 1 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 20 20 15 15 9 9 3 3 25 25 73 73
สัตวศาสตร์และประมง 1 12 13 2 41 43 4 26 30 5 18 23 5 5 12 102 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 4 4 5 5 12 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 33 33 17 17 16 16 5 5 79 79
วท.บ.ประมง 4 4 8 8 9 9 2 2 23 23
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 12 12 12 12 1 9 2 12 1 2 3 6 7 7 2 43 5 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 12 12 12 12 9 9 2 2 7 7 43 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 3 3 5 5
รวมทั้งหมด 2 31 33 10 142 152 11 99 110 8 67 2 77 1 30 3 34 5 32 37 37 401 5 443