ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 10 21 18 66 84 10 112 122 3 77 80 31 31 30 112 142 72 408 480
บริหารธุรกิจ 11 5 16 18 54 72 10 103 113 3 66 69 23 23 30 104 134 72 355 427
ปวส.การจัดการ 5 5 10 10 6 6 1 1 19 19 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 8 8 4 4 2 2 11 11 31 31
บธ.บ.การจัดการ 5 5 45 45 68 68 35 35 9 9 47 47 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 35 35 31 31 14 14 57 57 146 146
ศิลปศาสตร์ 5 5 12 12 9 9 11 11 8 8 8 8 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 12 12 9 9 11 11 8 8 8 8 53 53
รวมทั้งหมด 11 10 21 18 66 84 10 112 122 3 77 80 31 31 30 112 142 72 408 480