ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 8 20 5 25 21 34 55 11 57 68 12 12 28 95 123 88 203 291
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 20 20 21 14 35 11 21 32 3 3 28 32 60 88 70 158
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 20 20 21 21 11 11 28 28 88 88
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 14 21 21 3 3 32 32 70 70
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 24 24 4 4 30 30 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 24 24 4 4 30 30 75 75
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 12 12 5 5 33 33 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 12 12 5 5 33 33 58 58
รวมทั้งหมด 8 8 20 5 25 21 34 55 11 57 68 12 12 28 95 123 88 203 291