ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 21 9 30 63 21 84 82 24 106 58 6 64 22 4 26 115 17 132 361 81 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 21 21 63 63 82 82 58 58 22 22 115 115 361 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 15 15 17 17 11 11 1 1 30 30 80 80
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 33 33 45 45 36 36 15 15 58 58 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 4 15 15 20 20 11 11 6 6 27 27 83 83
สหวิทยาการ 9 9 21 21 24 24 6 6 4 4 17 17 81 81
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 4 2 2 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 9 17 17 22 22 6 6 4 4 58 58
รวมทั้งหมด 21 9 30 63 21 84 82 24 106 58 6 64 22 4 26 115 17 132 361 81 442