ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 21 9 30 63 21 84 82 24 106 58 6 64 22 4 26 115 17 132 361 81 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 21 21 63 63 82 82 58 58 22 22 115 115 361 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 33 33 45 45 36 36 15 15 58 58 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 4 15 15 20 20 11 11 6 6 27 27 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 15 15 17 17 11 11 1 1 30 30 80 80
สหวิทยาการ 9 9 21 21 24 24 6 6 4 4 17 17 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 4 2 2 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 9 17 17 22 22 6 6 4 4 58 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 21 9 30 63 21 84 82 24 106 58 6 64 22 4 26 115 17 132 361 81 442