ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 20 41 36 169 205 27 401 428 18 387 405 6 124 130 57 369 426 165 1,470 1,635
บริหารธุรกิจ 21 14 35 32 111 143 20 242 262 11 204 215 3 53 56 57 230 287 144 854 998
ปวส.การจัดการ 5 5 17 17 13 13 7 7 2 2 26 26 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 3 3 3 3 1 1 14 14 28 28
ปวส.การตลาด 9 9 12 12 4 4 3 3 1 1 17 17 46 46
บธ.บ.การจัดการ 6 6 50 50 133 133 110 110 25 25 117 117 441 441
บธ.บ.การตลาด 5 5 27 27 50 50 51 51 13 13 52 52 198 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 3 34 34 59 59 43 43 15 15 61 61 215 215
บัญชี 2 2 4 36 40 7 113 120 7 121 128 3 52 55 122 122 21 446 467
ปวส.การบัญชี 4 4 7 7 7 7 3 3 21 21
บช.บ.การบัญชี 2 2 36 36 113 113 121 121 52 52 122 122 446 446
ศิลปศาสตร์ 4 4 22 22 46 46 62 62 19 19 17 17 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 12 12 28 28 43 43 8 8 11 11 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 10 10 18 18 19 19 11 11 6 6 66 66
รวมทั้งหมด 21 20 41 36 169 205 27 401 428 18 387 405 6 124 130 57 369 426 165 1,470 1,635