ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 25 29 9 124 133 11 161 172 4 112 1 117 3 47 8 58 23 117 10 150 54 586 19 659
พืชศาสตร์ 10 10 1 43 44 5 58 63 2 41 43 19 3 22 3 3 8 171 6 185
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 5 5 2 2 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 8 8 19 19 8 8 2 2 41 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 35 35 39 39 33 33 17 17 130 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3 6 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 86 109 23 86 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 3 9 12 7 61 68 4 75 79 1 50 51 3 15 18 18 210 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 2 2 1 1 3 3 11 11
ปวส.ประมง 2 2 3 3 2 2 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 46 46 50 50 42 42 10 10 152 152
วท.บ.ประมง 5 5 15 15 25 25 8 8 5 5 58 58
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 1 20 21 2 28 30 1 21 1 23 13 5 18 31 7 38 5 119 13 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 20 20 19 19 12 12 31 31 96 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 6 6 8 8 2 2 1 1 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 5 5 7 7 13 13
รวมทั้งหมด 4 25 29 9 124 133 11 161 172 4 112 1 117 3 47 8 58 23 117 10 150 54 586 19 659