ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 6 8 14 33 71 104 18 57 75 5 18 23 1 3 4 41 77 118 104 234 338
วิศวกรรมเครื่องกล 3 2 5 14 27 41 7 18 25 1 3 4 1 1 8 12 20 34 62 96
ปวส.ช่างยนต์ 3 3 12 12 4 4 1 1 1 1 8 8 29 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 2 2 3 3 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 27 27 18 18 3 3 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 3 12 25 37 7 24 31 2 9 11 2 2 16 52 68 39 113 152
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 12 12 7 7 2 2 16 16 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 25 25 24 24 9 9 2 2 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 5 6 7 19 26 4 15 19 2 6 8 1 1 17 13 30 31 59 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 7 7 4 4 2 2 17 17 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 5 19 19 15 15 6 6 1 1 46 46
รวมทั้งหมด 6 8 14 33 71 104 18 57 75 5 18 23 1 3 4 41 77 118 104 234 338