ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 83 145 228 168 548 716 55 437 492 29 203 232 10 35 45 340 508 848 685 1,876 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 6 38 38 89 89 97 97 16 16 118 118 364 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 48 48 27 27 6 6 43 43 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 6 15 15 19 19 7 7 33 33 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 26 26 51 51 3 3 42 42 132 132
วิศวกรรมเครื่องกล 15 20 35 59 124 183 16 34 50 8 10 18 1 5 6 73 63 136 172 256 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 33 33 6 6 7 7 34 34 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 26 26 10 10 1 1 1 1 39 39 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 124 124 34 34 10 10 5 5 63 63 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 22 55 77 43 150 193 18 171 189 15 44 59 7 11 18 132 199 331 237 630 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 23 23 2 2 1 1 35 35 75 75
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 8 8 9 9 13 13 5 5 64 64 101 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 12 12 7 7 2 2 1 1 33 33 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 64 64 100 100 30 30 8 8 103 103 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 54 54 36 36 12 12 1 1 50 50 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 32 32 35 35 2 2 2 2 46 46 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 39 60 32 148 180 5 65 70 2 20 22 75 74 149 135 346 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 21 21 32 32 5 5 2 2 75 75 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 148 148 65 65 20 20 74 74 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 50 34 88 122 16 78 94 4 32 36 2 3 5 60 54 114 141 280 421
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 14 14 8 8 2 2 23 23 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 20 20 8 8 2 2 2 2 37 37 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 88 88 78 78 32 32 3 3 54 54 280 280
รวมทั้งหมด 83 145 228 168 548 716 55 437 492 29 203 232 10 35 45 340 508 848 685 1,876 2,561