ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 35 153 153 184 184 146 146 53 53 157 157 728 728
บริหารธุรกิจ 25 25 98 98 100 100 68 68 19 19 82 82 392 392
บธ.บ.การจัดการ 12 12 54 54 55 55 29 29 9 9 43 43 202 202
บธ.บ.การตลาด 6 6 13 13 10 10 12 12 28 28 69 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 31 31 35 35 27 27 10 10 11 11 121 121
บัญชี 9 9 47 47 73 73 57 57 25 25 65 65 276 276
บช.บ.การบัญชี 9 9 47 47 73 73 57 57 25 25 65 65 276 276
ศิลปศาสตร์ 1 1 8 8 11 11 21 21 9 9 10 10 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 11 11 21 21 9 9 10 10 60 60
รวมทั้งหมด 35 35 153 153 184 184 146 146 53 53 157 157 728 728