ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2 34 36 10 123 133 8 79 87 6 52 2 60 1 27 2 30 3 66 69 30 381 4 415
พืชศาสตร์ 1 18 19 8 51 59 7 38 45 2 27 29 18 18 18 152 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7 2 2 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 18 18 51 51 38 38 27 27 18 18 152 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 36 39 3 36 39
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 36 36 36 36
วิทยาศาสตร์ 3 3 27 27 18 18 11 11 3 3 23 23 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 13 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 20 20 15 15 8 8 2 2 23 23 69 69
สัตวศาสตร์และประมง 1 12 13 2 37 39 1 14 15 3 8 11 5 5 7 76 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 1 1 3 3 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 30 30 9 9 8 8 5 5 60 60
วท.บ.ประมง 4 4 7 7 5 5 16 16
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 8 8 9 9 1 6 2 9 1 1 2 4 7 7 2 32 4 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 8 8 9 9 6 6 1 1 7 7 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 2 34 36 10 123 133 8 79 87 6 52 2 60 1 27 2 30 3 66 69 30 381 4 415