ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 17 34 35 177 212 29 175 204 17 113 1 131 3 33 36 46 109 155 147 624 1 772
พืชศาสตร์ 4 4 8 11 49 60 6 38 44 5 31 36 2 10 12 9 9 37 132 169
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 11 11 6 6 5 5 2 2 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 4 4 49 49 38 38 31 31 10 10 132 132
เรียนรวม 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 2 2 19 19 14 14 12 12 6 6 8 8 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 19 19 14 14 12 12 6 6 8 8 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 8 3 11 16 67 83 10 68 78 7 46 53 1 10 11 27 27 69 194 263
ปวส.ประมง 2 2 8 8 4 4 5 5 5 5 24 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 8 8 6 6 2 2 1 1 22 22 45 45
วท.บ.ประมง 1 1 25 25 24 24 11 11 1 1 62 62
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 42 42 44 44 35 35 9 9 132 132
อุตสาหกรรมเกษตร 5 8 13 8 42 50 13 55 68 5 24 1 30 7 7 10 25 35 41 161 1 203
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 6 6 11 11 5 5 10 10 37 37
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 14 14 21 21 8 8 5 5 11 11 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 3 3 28 28 34 34 16 16 2 2 14 14 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 17 17 34 35 177 212 29 175 204 17 113 1 131 3 33 36 46 109 155 147 624 1 772