ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 309 311 1 1,177 1,178 1,158 1,158 1 789 5 795 228 15 243 1,066 8 1,074 4 4,727 28 4,759
บริหารธุรกิจ 1 224 225 1 780 781 736 736 1 487 5 493 124 15 139 759 8 767 3 3,110 28 3,141
ปวส.การตลาด 1 1 1 1 1 1 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 24 24 66 66 45 45 43 43 17 17 66 66 261 261
บธ.บ.การจัดการ 58 58 213 213 188 188 115 115 20 20 251 251 845 845
บธ.บ.การตลาด 39 39 173 173 228 228 180 180 53 53 183 183 856 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 17 95 95 128 128 97 97 21 21 126 126 484 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 86 86 233 233 147 147 52 52 13 13 133 133 664 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 15 15 8 8 28 28
บัญชี 1 69 70 280 280 269 269 166 166 46 46 173 173 1 1,003 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 69 69 280 280 269 269 166 166 46 46 173 173 1,003 1,003
ศิลปศาสตร์ 16 16 117 117 153 153 136 136 58 58 134 134 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 77 77 95 95 81 81 40 40 301 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 40 40 58 58 55 55 18 18 58 58 237 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 2 309 311 1 1,177 1,178 1,158 1,158 1 789 5 795 228 15 243 1,066 8 1,074 4 4,727 28 4,759