ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 16 35 30 131 161 27 319 346 16 295 311 6 102 108 57 364 421 155 1,227 1,382
บริหารธุรกิจ 19 12 31 26 88 114 20 194 214 10 144 154 3 43 46 57 229 286 135 710 845
ปวส.การจัดการ 4 4 13 13 13 13 6 6 2 2 26 26 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 3 3 3 3 1 1 14 14 27 27
ปวส.การตลาด 9 9 10 10 4 4 3 3 1 1 17 17 44 44
บธ.บ.การจัดการ 6 6 35 35 104 104 75 75 22 22 116 116 358 358
บธ.บ.การตลาด 5 5 22 22 40 40 36 36 11 11 52 52 166 166
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 31 31 50 50 33 33 10 10 61 61 186 186
บัญชี 2 2 4 23 27 7 93 100 6 105 111 3 45 48 120 120 20 388 408
ปวส.การบัญชี 4 4 7 7 6 6 3 3 20 20
บช.บ.การบัญชี 2 2 23 23 93 93 105 105 45 45 120 120 388 388
ศิลปศาสตร์ 2 2 20 20 32 32 46 46 14 14 15 15 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 10 10 22 22 34 34 6 6 9 9 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 10 10 10 10 12 12 8 8 6 6 47 47
รวมทั้งหมด 19 16 35 30 131 161 27 319 346 16 295 311 6 102 108 57 364 421 155 1,227 1,382