ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 6 5 11 25 69 94 11 46 57 4 13 17 1 3 4 41 77 118 88 213 301
วิศวกรรมเครื่องกล 3 2 5 11 26 37 6 18 24 3 3 1 1 8 12 20 29 61 90
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 3 3 4 4
ปวส.ช่างยนต์ 3 3 10 10 3 3 1 1 8 8 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 26 26 18 18 3 3 49 49
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 3 10 24 34 2 14 16 2 4 6 2 2 16 52 68 32 97 129
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 10 10 2 2 2 2 16 16 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 24 24 14 14 4 4 2 2 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 2 3 4 19 23 3 14 17 2 6 8 1 1 17 13 30 27 55 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 4 4 3 3 2 2 17 17 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 19 19 14 14 6 6 1 1 42 42
รวมทั้งหมด 6 5 11 25 69 94 11 46 57 4 13 17 1 3 4 41 77 118 88 213 301