ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 15 1 16 42 18 60 20 31 51 4 15 19 4 4 22 15 37 107 80 187
วิศวกรรมเครื่องกล 14 1 15 37 13 50 10 14 24 8 8 2 2 14 4 18 77 40 117
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 37 37 10 10 2 2 14 14 77 77
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 13 13 14 14 8 8 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 4 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 5 4 9 10 11 21 4 4 8 2 2 8 11 19 30 30 60
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 5 5 10 10 4 4 2 2 8 8 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 11 11 4 4 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 6 3 3 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 6 6 3 3 10 10
รวมทั้งหมด 15 1 16 42 18 60 20 31 51 4 15 19 4 4 22 15 37 107 80 187