ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 8 13 14 42 56 9 59 68 3 54 57 18 18 30 111 141 61 292 353
บริหารธุรกิจ 5 5 10 14 31 45 9 50 59 3 43 46 10 10 30 103 133 61 242 303
ปวส.การจัดการ 3 3 8 8 6 6 1 1 19 19 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 6 6 3 3 2 2 11 11 24 24
บธ.บ.การจัดการ 5 5 25 25 36 36 26 26 6 6 47 47 145 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 6 14 14 17 17 4 4 56 56 97 97
ศิลปศาสตร์ 3 3 11 11 9 9 11 11 8 8 8 8 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 11 11 9 9 11 11 8 8 8 8 50 50
รวมทั้งหมด 5 8 13 14 42 56 9 59 68 3 54 57 18 18 30 111 141 61 292 353