ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 5 18 5 23 20 34 54 11 57 68 12 12 28 95 123 82 203 285
วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 18 18 20 14 34 11 21 32 3 3 28 32 60 82 70 152
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 18 18 20 20 11 11 28 28 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 14 21 21 3 3 32 32 70 70
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 24 24 4 4 30 30 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 24 24 4 4 30 30 75 75
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 12 12 5 5 33 33 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 12 12 5 5 33 33 58 58
รวมทั้งหมด 5 5 18 5 23 20 34 54 11 57 68 12 12 28 95 123 82 203 285