ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 21 265 286 67 1,141 1,208 56 1,101 1,157 39 427 14 480 12 94 25 131 233 855 7 1,095 428 3,883 46 4,357
วิศวกรรมเครื่องกล 6 57 63 27 262 289 9 250 259 4 110 10 124 20 5 25 32 142 3 177 78 841 18 937
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 9 9 4 4 32 32 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 11 44 44 40 40 14 14 1 1 33 33 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 14 44 44 17 17 13 13 3 3 36 36 127 127
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 24 24 37 37 5 5 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 150 150 156 156 78 78 16 16 73 73 505 505
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 5 5 3 3 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 85 91 19 419 438 25 466 491 24 158 4 186 9 44 20 73 133 305 4 442 216 1,477 28 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 11 11 11 11 7 7 35 35 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 13 13 14 14 13 13 2 2 98 98 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 90 90 80 80 23 23 3 3 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 75 75 76 76 13 13 1 1 184 184
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 16 16 18 18 2 2 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 40 156 156 146 146 33 33 2 2 67 67 444 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 82 82 146 146 87 87 38 38 142 142 510 510
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 20 20 4 4 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 38 38 213 213 172 172 65 65 19 19 148 148 655 655
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 33 33 52 52 30 30 2 2 31 31 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 29 29 41 41 11 11 5 5 34 34 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 151 151 79 79 24 24 12 12 83 83 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 9 85 94 21 247 268 22 213 235 11 94 105 3 11 14 68 260 328 134 910 1,044
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 9 9 7 7 4 4 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 4 4 5 5 2 2 53 53 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 23 23 39 39 19 19 1 1 38 38 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 4 4 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 29 29 128 128 70 70 15 15 65 65 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 95 95 100 100 60 60 10 10 157 157 476 476
รวมทั้งหมด 21 265 286 67 1,141 1,208 56 1,101 1,157 39 427 14 480 12 94 25 131 233 855 7 1,095 428 3,883 46 4,357