ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 24 121 121 179 179 149 149 73 73 195 195 741 741
บริหารธุรกิจ 22 22 73 73 110 110 106 106 31 31 93 93 435 435
บธ.บ.การจัดการ 7 7 32 32 41 41 30 30 7 7 33 33 150 150
บธ.บ.การตลาด 7 7 22 22 33 33 38 38 14 14 34 34 148 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 8 19 19 36 36 38 38 10 10 26 26 137 137
บัญชี 1 1 39 39 58 58 39 39 42 42 102 102 281 281
บช.บ.การบัญชี 1 1 39 39 58 58 39 39 42 42 102 102 281 281
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 11 11 4 4 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 11 11 4 4 25 25
รวมทั้งหมด 24 24 121 121 179 179 149 149 73 73 195 195 741 741