ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 83 145 228 168 548 716 55 437 492 29 203 232 10 35 45 340 508 848 685 1,876 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 15 20 35 59 134 193 16 60 76 8 61 69 1 8 9 73 105 178 172 388 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 33 33 6 6 7 7 34 34 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 26 26 10 10 1 1 1 1 39 39 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 20 124 124 34 34 10 10 5 5 63 63 256 256
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 26 26 51 51 3 3 42 42 132 132
วิศวกรรมไฟฟ้า 22 60 82 43 172 215 18 219 237 15 71 86 7 17 24 132 242 374 237 781 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 8 8 9 9 13 13 5 5 64 64 101 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 23 23 2 2 1 1 35 35 75 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 12 12 7 7 2 2 1 1 33 33 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 54 54 36 36 12 12 1 1 50 50 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 64 64 100 100 30 30 8 8 103 103 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 32 32 35 35 2 2 2 2 46 46 123 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 48 48 27 27 6 6 43 43 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 39 60 32 148 180 5 65 70 2 20 22 75 74 149 135 346 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 21 21 32 32 5 5 2 2 75 75 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 39 148 148 65 65 20 20 74 74 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 26 51 34 94 128 16 93 109 4 51 55 2 10 12 60 87 147 141 361 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 20 20 8 8 2 2 2 2 37 37 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 14 14 8 8 2 2 23 23 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 88 88 78 78 32 32 3 3 54 54 280 280
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 6 15 15 19 19 7 7 33 33 81 81
รวมทั้งหมด 83 145 228 168 548 716 55 437 492 29 203 232 10 35 45 340 508 848 685 1,876 2,561