ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 10 10 30 30 17 17 4 4 15 15 82 82
การออกแบบ 6 6 10 10 30 30 17 17 4 4 15 15 82 82
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 6 6 10 10 30 30 17 17 4 4 15 15 82 82
รวมทั้งหมด 6 6 10 10 30 30 17 17 4 4 15 15 82 82