ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 5 18 5 23 20 34 54 11 57 68 12 12 28 95 123 82 203 285
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 5 34 34 57 57 12 12 95 95 203 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 24 24 4 4 30 30 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 12 12 5 5 33 33 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 14 21 21 3 3 32 32 70 70
วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 18 18 20 20 11 11 28 28 82 82
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 18 18 20 20 11 11 28 28 82 82
รวมทั้งหมด 5 5 18 5 23 20 34 54 11 57 68 12 12 28 95 123 82 203 285