ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 21 25 7 111 118 9 132 141 3 91 1 95 3 32 5 40 23 114 10 147 49 501 16 566
พืชศาสตร์ 7 7 1 40 41 5 50 55 1 31 32 16 2 18 3 3 7 144 5 156
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 5 5 1 1 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 8 8 13 13 5 5 2 2 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 5 32 32 37 37 26 26 14 14 114 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 84 107 23 84 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 3 8 11 5 55 60 3 64 67 1 44 45 3 9 12 15 180 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 10 10
ปวส.ประมง 2 2 2 2 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 42 42 43 43 36 36 8 8 132 132
วท.บ.ประมง 5 5 13 13 21 21 8 8 1 1 48 48
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 1 16 17 1 18 19 1 16 1 18 7 3 10 30 7 37 4 93 11 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 11 11 14 14 7 7 30 30 72 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 6 6 7 7 2 2 21 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 7 7 11 11
รวมทั้งหมด 4 21 25 7 111 118 9 132 141 3 91 1 95 3 32 5 40 23 114 10 147 49 501 16 566